Hoe zeker zijn zekerheden?

Spreek je een ondernemer die krediet heeft verkregen van de bank, dan hoor je vaak: de bank wil 200% zekerheden tegenover het krediet”. Dat ondernemers dat gevoel krijgen begrijp ik. Het is daarom goed eens met de bril op van een financier te kijken.

Welke zekerheden (dekkingsbestanddelen) zijn er eigenlijk? Het ene dekkingsbestanddeel geeft de bank meer zekerheid dan het andere. Men kan zich voorstellen dat aan de hypothecaire inschrijving op een courant pand meer dekkingswaarde wordt toegekend dan aan de verpanding van een voorraad op klantspecificatie gemaakte machineonderdelen. Er zit een hiërarchie en waarderingsverschil in de zekerheden.

Zekerheden zijn onder te verdelen in:

 1. primaire zekerheden
 2. secundaire zekerheden
 3. covenants (ook tertiaire zekerheden of verstrekkingsvoorwaarden genoemd)

Ad 1: Primaire zekerheden zijn de sterkste zekerheden.

Het zekerheidsgoed heeft échte waarde, ook voor anderen zoals de financier. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om goederen waarop de bank een hypotheek kan vestigen. Dit is mogelijk bij zaken waarvan in een openbaar register is vermeld wie de eigenaar is en welke bezwaren erop rusten. In de meeste gevallen gaat het om onroerend goed, maar ook op schepen en vliegtuigen kan hypotheek gevestigd worden. Naast deze hypotheekrechten worden ook verpande creditgelden en (in sommige gevallen) ontvangen bankgaranties tot de primaire zekerheden gerekend. Hierop is geen hypotheekrecht te vestigen, maar de bank kent er volledige dekkingswaarde aan toe. De bank kent aan de primaire zekerheden meer waarde toe dan aan overige zekerheden. Dit komt doordat in de regel de kans op extreme waardedaling beperkt is en omdat de waarde niet alleen voor de huidige eigenaar geldt, maar ook voor een derde, zoals de bank (of andere financier). Daardoor is de opbrengst bij gedwongen uitwinning redelijk goed vast te stellen. Bovendien heeft de bank de titel en de kennis om deze zekerheden rendabel uit te winnen.

Ad 2: Secundaire zekerheden betreffen alle overige zekerheden waaraan een opbrengstwaarde kan worden toegerekend.

Denk aan de verpanding van vaste activa en vlottende activa. Dit zijn bijvoorbeeld inventaris, inrichting, transportmiddelen, machinepark, voorraden, het onderhanden werk en/of debiteuren. Voor de onderneming vertegenwoordigen deze activa een grote waarde, soms zelfs meer dan de boekhoudkundige waarde, omdat met deze activa de onderneming wordt gerund. Als deze activa echter worden verkocht of geveild omdat de onderneming haar verplichtingen niet meer nakomt, is de opbrengstwaarde slechts een fractie van de boekwaarde. Daarom kennen de banken hieraan een geringe dekkingswaarde toe. Daarom ook is het aan te bevelen om mee te werken op het moment dat dit scenario zich voordoet en u als ondernemer gedwongen wordt de onderdelen te verkopen. De ondernemer kent altijd de beste wegen om een betere opbrengst te realiseren, waardoor de restschuld geringer zal zijn en dus het restprobleem voor de ondernemer ook.

Covenants zijn aanvullende voorwaarden.

Hieraan kent de financier geen ‘dekkingswaarde’ toe, maar ze worden gebruikt als opzeggingsgrond om de relatie te beëindigen. In praktijk worden ze overigens vaak niet direct aangewend om de relatie te beëindigen, maar wel om onder de druk van dreigende opzegging de bestaande condities en tarieven aan te passen.

Enkele voorbeelden van covenants zijn:

 • Ratio’s. De meest toegepaste ratio is de solvabiliteitsratio. De solvabiliteit is een maatstaf die aangeeft hoeveel eigen vermogen in een onderneming aanwezig is en wordt door financiers als maatstaf voor het weerstandsvermogen van een onderneming op langere termijn gezien. Diverse varianten van solvabiliteitsvoorwaarden zijn denkbaar, zoals:
  • dividendclausule: zolang de solvabiliteit geringer is dan (stel) 35%, mag er geen dividend worden uitgekeerd.
  • bijstortingsclausule (en daardoor als opzeggingsgrond): zodra de solvabiliteit geringer wordt dan 30%, dienen de aandeelhouders voor aanvullend vermogen te zorgen.

De laatste jaren gebruiken banken steeds vaker ratio’s ‘die een verband leggen tussen balans en resultatenrekening’. Een voorbeeld is: Max D/E=3: dat wil zeggen dat de maximale Debt/ebitda-ratio 3 mag bedragen. Dit betekent dat de rentedragende schuld binnen de onderneming niet groter mag zijn dan drie maal ebitda (het cashgenererende vermogen).

 • No change of ownership clause: De financier verstrekt de leningen aan een onderneming, mede omdat men vertrouwen heeft in de ondernemer/aandeelhouders. Als er veranderingen plaatsvinden in het aandeelhouderschap (wijziging in aandeelhouders) heft de geldverstrekker het recht om op basis daarvan de kredietverstrekking te beëindigen.
 • Pari passu verklaring: hiermee belooft de kredietnemer dat er geen activa als zekerheid voor kredietverlening aan andere financiers zijn of worden verstrekt. Als de onderneming in de toekomst toch zekerheden aan andere kredietverstrekkers verschaft, dan belooft de onderneming dat de bank concurrent crediteur blijft.

Dit betreft maar enkele voorbeelden van zekerheden en covenants. In volgende blogs ga ik nader in op de verschillen, op de waarderingen, op de consequenties en op de normeringen.

Wil je er direct meer over weten? Meer weten over ondernemingsfinanciering? Lees dan de boeken “De Bank De Baas” en “Geld in Overvloed” van Fons Huijgens, of download het gratis e-book “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag” via de website: www.definancieringsacademie.nl

Geen zin om een boek te lezen?

In plaats van boeken lezen kan je ook een training volgen bij De Financieringsacademie. De Financieringsacademie is er speciaal voor accountants en bedrijfsadviseurs. De Financieringsacademie leidt hen op tot ware experts op het volledige terrein van ondernemingsfinanciering, zowel op bancair als alternatief gebied.

Kan je niet wachten, wil je direct meer weten over zakelijke financieringen? Wil je weten hoe je succesvol geld kan lenen? Hoe je een 100% succesrate kan realiseren? Kom dan eens langs bij De Financieringsacademie. De Financieringsacademie is er speciaal voor accountants, administratiekantoren en bedrijfsadviseurs. Meer expertise over ondernemingsfinanciering en het spel met financiers kan de accountant en adviseur verkrijgen door deel te nemen aan de trainingen van De Financieringsacademie. Ga naar de website van www.definancieringsacademie.nl en download het gratis e-book “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag”. Schrijf vervolgens in voor de TIJDELIJK GRATIS kennismakingstraining. Verkrijg 3 PE-uren en ontdek

“De drie belangrijkste oorzaken waarom zelfs de beste accountant moeite heeft met het regelen van zakelijke financieringen”.

De eerstvolgende training vindt plaats op 19 juli 2017 in Zwolle. Meld je snel aan, want vol is vol.

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Drs. Fons Huijgens

 • Financieringsexpert
 • Oprichter van De Financieringsacademie
 • Eigenaar van Hucofin Corporate Finance
 • Schrijver van de boeken
  • “De Bank De Baas”
  • “Geld in Overvloed”
  • “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag”.

2 reacties op Hoe zeker zijn zekerheden?

 1. Alexander van Gangelen 2 oktober 2018 bij 14:43 #

  Vervalt de geldigheid van een garantstelling bij hypothecaire lening als hoofdlener op staande voet wordt ontslagen wegens fraude of strafrechtelijk gedrag? Als garantsteller stel ik vertrouwen in goed gedrag maar niet bij overtreding.

 2. Fons Huijgens 2 oktober 2018 bij 20:53 #

  Het is ongebruikelijk de geldigheid van een garantie te koppelen aan het gedrag van de lener voor wie de garantie is afgegeven. Ik begrijp het gevoel van teleurstelling en onmacht, maar kan het verhaal niet mooier maken dan het is.

Geef een reactie

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!